Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics PV-ESTIA


 

Енергийните цели на Европейският Съюз до 2030г. включват трансформацията на сградния фонд в сгради, които са с близко до нулевото потребление на енергия (nZEBs). Тези сгради се характеризират с намалена енергийна потребност, където голям дял от енергията ще се покрива от възобновяеми енергийни източници, като например фотоволтаици (PV). Така през следващите няколко години ще сме свидетели на все повече слънчеви енергийни системи, свързвани към електропреносната мрежа, създавайки нови предизвикателства по отношение на сигурносттта и надеждността при експлоатацията на мрежата. С постоянното увеличаване на броя на сградите с близко до нулевото потребление на енергия в рамките на Балканско-Средиземноморският регион  присъединяването на сградни фотоволтаични инсталации към мрежата ще става все по-сложно,  освен ако сградите не станат „мрежово умни“ и не се предложат подходящи политики и регулации. Високите нива на внедряване на фотоволтаици ще създадат възможност за нежелан стрес на електрическата мрежа, особено в часовете с високо производство на слънчева енергия. Най-значимите технически предизвикателства, които се очаква да възникнат, са относно: пренапрежения, претоварване на мрежовото оборудване и проблеми, свързани със защитата от неизправности. За ефективното справяне с тези предизвикателства интеграцията на системи за съхранение на енергия в сградите с близко до нулево потребление на енергия ще се счита за най-обещаващото решение.

 

Проект „Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics (PV-ESTIA)“ е финансиран по програма "Балкани-Средиземно море 2014-2020" и национално съфинансиран.

 

 

Основните цели на проект PV-ESTIA са:

Основните резултати от проекта са:

 • Насърчаване интегрирането на фотоволтаични системи и системи за съхранение на енергия в сградната среда в 5 пилотни района, като по този начин се улесни преходът към сградите с близко до нулево потребление на енергия;
 • Идентифициране и разрешаване на проблемите при внедряването на фотоволтаични сградни инсталации;
 • Предоставяне на ново решение за управление на енергията сред жилищни и комерсиални сгради, имайки предвид потенциалните взаимодействия с електрическата мрежа;
 • Трансформиране на сградите в контролиран енергиен източник;
 • Изготвяне и прилагане на подходящи политики и правила.
 • Иновативна схема за управление на хибридната система - PV + системата за съхранение;
 • Обобщен модел за оценка на алтернативни политики, свързани с прилагането на такива хибридни системи;
 • Онлайн инструмент, предоставящ оценка на рентабилността на такива системи;
 • Разширен инструмент за оценка на няколко сценария на политики;
 • Набор от препоръки за регулации под формата на пътна карта за региона и наръчник с общи препоръки за политики, насочени към операторите на мрежи и съответните заинтересовани страни

В рамките на проект PV-ESTIA работата на предложената иновативна схема за управление на PV+батерия ще бъде подобаващо оценена в реални условия. Всички пилотни инсталации ще бъдат внимателно избрани с цел да се провери дали и как капацитетът на системата за съхранение на енергия и различните географски ширини влияят на работата на предложената иновативна схема на управление.  За целта ще бъдат реализирани два типа демонстрационни инсталации.

 

Демонстрационни инсталации ще бъдат реализирани в следните градове:

 

Първа група демонстрационни инсталации:

 

  

СОЛУН:

Сградата към Изследователския комитет към Университет „Аристотел” – гр. Солун е избрана за пилотна сграда, като за целта ще се реализира 15kWp PV инсталация и батерия с  общ капацитет от 15 kWh. В сградата вече има изградена BMS система за управление на енергийните потоци.

             

КОЗАНИ:

Батерия с капацитет от 20 kWh ще бъде интегрирана към вече съществуващата 20 kWp PV инсталация в рамките на общежитията към „Western Macedonia University οf Applied Sciences”.
         

НИКОЗИЯ:

Пет броя батерии ще бъдат изградени в рамките на 5 съществуващи PV инсталации, всяка с капацитет от 5 kWh.  Допълнително батерия с капацитет от  20 kWh ще бъде добавена към съществуващата PV инсталация към сградата на Община Никозия.

 

         

ПЛОВДИВ:

Общо 5 съществуващи и нови PV инсталации ще бъдат идентифицирани с цел инсталирането или надграждането им със системи за съхранение на енергия с капацитет от 7 kWh.
         

СКОПИЕ:

7 kWh батерия ще бъде изградена в основната сграда към Университета в Скопие.

Втора група демонстрационни инсталации:

 

Втората група пилотни инсталации включва инсталирането на умни електромери сред домакинства с индивидуални консуматори и сред домакинства, произвеждащи ел. енергия. Информация от проведените измервания ще се събира постоянно за период от 1 година с цел разработване на изчерпателен статистически анализ и извличане на типични профили на потребление.

НОВИНИ


Нет метъринг схема за соларни инсталации

Date: 2018-10-01 11:03:00


Считано 22 юни 2018 г. изграждането на малки соларни инсталации за лично ползване, разположени на покриви и фасади на сгради е улеснено. Повод за това е промяна в Наредба №1 на КЕВР, публикувана в „Държавен вестник“ за регулиране на цените на електрическата енергия, която въвежда възможност за т.нар. нет метеринг.

„Преди промяната, когато дадено домакинство искаше да инвестира в покривна инсталация за собствени нужди, трябваше да осигури и някакъв вид акумулиращи мощности за тази част от енергията, която не се ползва“, казва Меглена Русинова, председател на Управителния съвет на Българската фотоволтаична асоциация. Без такива мощности електроенергията трябваше да се връща към мрежата на съответното електроразпределително дружество, което я изкупуваше на цена за излишък, която е максимум 15 – 20 лв. за мегаватчас. Сега разпределителното дружество, към което е присъединена съответната покривна централа, е длъжно да изкупува електроенергията, която не се консумира в домакинството, по референтната цена за съответната технология за годината. При фотоволтаиците тя е 78,98 лв. на мегаватчас.

Така след като мрежата изпълнява ролята на „виртуален акумулатор“, изграждането на покривна инсталация добива икономически смисъл.
БЮЛЕТИН #1 PV ESTIA

Date: 2018-03-08 09:32:10


 
Свободен конкурс за подбор на 5 бр. сградни фотоволтаични инсталации

Date: 2018-01-05 09:47:13


За изпълнение на заложените цели по проекта, Енергийна Агенция – Пловдив (ЕАП) обявява свободен конкурс за подбор на 5 бр. сградни фотоволтаични инсталации (нови или съществуващи) , които ще бъдат пилотните инсталации по проекта.

В рамките на всяка пилотна PV инсталация, ЕАП ще изгради безвъзмездно иновативна схема за управление на енергията, състояща се от:

 • 7 kWh система за съхранение на енергия (батерия)
 • PV инверторна система
 • Система за следене в реално време на консумацията на ел. енергия

 

 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries

Изисквания към системите и потребителите:

 1. Съществуваща или нова сградна фотоволтаична инсталация с краен срок на изпълнение Март, 2018 г.
 2. Фотоволтаични инсталации с инсталирана пикова мощност между 2 и 5 kWp.
 3. Фотоволтаични инсталации изградени в жилищни сгради или малки офиси.
 4. Наличие на технически проект за съществуващи инсталации или предоставяне на техн. проект за нови инсталации с краен срок 28 Февруари.
 5. Балансирано съотношение между производство на ел. енергия и консумация.
 6. Практическа възможност за инсталиране на батерия и (нов) инвертор – осигуряване на необходимо пространство.
 7. Предоставяне на подходящи условия за инсталиране на батерията – осигуряване на необходимата вентилация и оптимални условия на употреба ( 0 ºС – 25 ºС).
 8. Задължение за достъп до системата по всяко време.
 9. Задължение за достъп до данните от производство на ел. енергия и консумация на ел. енергия за срок от 5 години.
 10. Задължение за опазване на собствеността от мин. 5 години от датата на предоставяне.
 11. Наличие на интернет за изпращане на онлайн данни от консумация и производство до сървъри.
 12. Отговорно отношение към предоставите системи и уреди.Първата международна дискусионна среща в рамките на проект PV-Estia

Date: 2018-02-08 09:32:51


Първата международна дискусионна среща в рамките на проект PV-Estia, Enhancing Storage Integration in Buildings with Photovoltaics’ , финансиран по програма Балкани – Средиземно море 2014 – 2020 се състоя през Ноември, 2017г. в сградата на Университета в Кипър и бе съвместно организирано с Mediterranean Technology Platform for Smart Grids (MTPSG). Събитието послужи като дискусионен форум относно основните пречки пред интегрирането на системи за съхранение на енергия в сгради с фотоволтаични инсталации и как те биха могли да си взаимодействат с ел. мрежата. В рамките на събитието ас. проф. Йоргос Христофоридис представи информация относно проект PV ESTIA, като сподели основните виждания на проекта за начина как сградите с фотоволтаици могат да взаимодействат с ел. мрежите, като по този начин се проправи път към сградите с близко до нулево потребление на енергия.

Проф. Григорис Папаянис от Университет Аристотел, Солун откри дискусията относно как могат да бъдат преодолени и смекчени техническите пречки за внедряването на повече системи за съхранение на енергия, необходимостта от целеви инициативи подкрепящи съхранението на енергия, както и за и против централизирането и де-централизираното съхранение на енергия.

 


Електронен бюлетинПАРТНЬОРИ


Aristotle University of Thessaloniki - Department of Electrical & Computer Engineering

University of Western Macedonia

University of Cyprus - Foss Research Centre For Sustainable Energy

Electricity Authority of Cyprus (DSO)

Energy Agency of Plovdiv

Ss Cyril and Methodius University in Skopje

Ministry of Environment and Energy - Directorate for Renewables and Electricity

EVN Electricity Distribution LLC Skopje
Contact information


Energy Agency of Plovdiv
Ruski 139 blvd, Plovdiv, Bulgaria
email: eap@eap-save.eu

Information


Login Work packages Gallery


INVESTMENT PRIORITY


Promoting innovative technologies to improve environmental
protection and resource efficiency in the waste sector,
soil protection or to reduce air pollution.
DURATION: 24 MONHTS
1 August 2017 - 31 July 2019The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediaterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

©Copyright 2017-2022