Πακέτα εργασιών


  • Πακέτο Εργασίας 1 – Διαχείριση και Συντονισμός του Έργου

     Περιλαμβάνει τη διαχείριση του έργου, την οικονομική παρακολούθησή του, καθώς και τις τεχνικές συναντήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου.


  • Πακέτο Εργασίας 2 – Επικοινωνία και Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου

     Αυτό το πακέτο εργασίας (ΠΕ) έχει στόχο τη διάδοση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου. Ο σκοπός είναι να προωθήσει το βασικό μήνυμα του έργου, ότι τα ΦΒ συστήματα σε συνδυασμό με ΣΑΕ μπορούν να μετατρέψουν τα κτίρια σε ελεγχόμενες πηγές ενέργειας, καθιστώντας τα με αυτόν τον τρόπο φιλικά προς το ηλεκτρικό δίκτυο. Το έργο PV-ESTIA στοχεύει επίσης να αναδείξει το γεγονός ότι η διείσδυση των ΦΒ μπορεί να αυξηθεί με την ενσωμάτωση ΣΑΕ.


  • Πακέτο Εργασίας 3 – Ανάλυση Πολιτικών και Απαιτήσεων

     Το ΠΕ3 θα καθορίσει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις για την ενσωμάτωση ΦΒ συστημάτων με αποθήκευση στο κτιριακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτού του ΠΕ θα οριστικοποιηθεί η επιλογή των πιλοτικών εγκαταστάσεων του έργου. Στις δραστηριότητες αυτού του ΠΕ ανήκει ο καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε πιλοτικής εγκατάστασης. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ΠΕ3 θα προσδιοριστούν τα βασικά εμπόδια που αναδύονται αλλά και οι ευκαιρίες που προσφέρονται στην περιοχή της Βαλκανικής Μεσογείου. Αυτά θα προκύψουν από τη συγκριτική ανάλυση των πολιτικών που ισχύουν στην περιοχή και σχετίζονται με τα κτίρια ‘σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας’ και την ενσωμάτωση των ΦΒ συστημάτων σε κτίρια. Οι τεχνικές συναντήσεις και οι ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε κάθε χώρα θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.


  • Πακέτο εργασίας 4 – Πιλοτικές Δραστηριότητες

     Το ΠΕ4 θα προσδιορίσει τον τρόπο υλοποίησης των πιλοτικών εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς κανονισμούς και τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου θα σχεδιάσει και θα εξετάσει ένα καινοτόμο σχήμα ελέγχου σε εργαστηριακό περιβάλλον, ενώ θα καθορίσει και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τις εγκαταστάσεις σε πραγματικό περιβάλλον. Οι εταίροι του έργου θα καθορίσουν μία κοινή μέθοδο παρακολούθησης – συλλογής δεδομένων και θα ορίσουν τους στόχους για την αξιολόγηση των δεδομένων αυτών.


  • Πακέτο Εργασίας 5 – Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εργαλείων και Ανάλυση Δεδομένων

     Στα πλαίσια του ΠΕ5 θα αναπτυχθούν δύο υπολογιστικά εργαλεία που θα στοχεύουν στην οικονομική αξιολόγηση της αποθήκευσης ενέργειας σε κτήρια με φωτοβολταϊκά συστήματα. Το πρώτο εργαλείο θα απευθύνεται σε καταναλωτές-παραγωγούς (prosumers) και θα είναι διαθέσιμο online, ενώ το δεύτερο θα απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (policy makers) προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες. Αυτά τα υπολογιστικά εργαλεία θα ενσωματώσουν ένα γενικευμένο μοντέλο προσομοίωσης το οποίο θα αναπτυχθεί από το Α.Π.Θ. το οποίο θα σχεδιαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής των Βαλκανίων. Το online εργαλείο θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την επένδυση σε υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκων-αποθήκευσης ενέργειας, ενώ το δεύτερο εργαλείο θα προσφέρει αυξημένες δυνατότητες προσομοίωσης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, π.χ. εξέταση δυναμικής χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των δεδομένων που αποκτήθηκαν από τις πιλοτικές εγκαταστάσεις, με απώτερο στόχο την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας τους και τη συλλογή τυπικών δεδομένων παραγωγής και κατανάλωσης. Η αξιολόγηση του προτεινόμενου σχήματος ελέγχου θα βασιστεί στη χρήση ποσοτικοποιημένων δεικτών απόδοσης οι οποίοι δείχνουν πόσο φιλικό προς το δίκτυο είναι ένα κτήριο. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω ανάλυση, γίνεται εφικτός ο καθορισμός ενός γενικευμένου πλαισίου για την επέκταση και την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου σε μεγάλη κλίμακα. Τέλος, θα διεξαχθεί μια ανάλυση κόστους-οφέλειας του προτεινόμενου σχήματος ελέγχου.


  • Πακέτο Εργασίας 6 – Προτάσεις για Νέες Πολιτικές και Ρυθμιστικά Πλαίσια

     Στα πλαίσια του ΠΕ6 θα διαμορφωθεί μια σειρά εξειδικευμένων προτάσεων για νέες πολιτικές που θα σχετίζονται με την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. Ο στόχος αυτού του ΠΕ είναι να προταθούν γενικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε η ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και της αποθήκευσης ενέργειας να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics


Οι ενεργειακοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 περιλαμβάνουν τη μετατροπή του κτιριακού αποθέματος σε κτίρια ‘σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB)’. Τα κτίρια  αυτά χαρακτηρίζονται από τη σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, η οποία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα από φωτοβολταϊκά συστήματα  (ΦΒ). Συνεπώς, μέσα στα επόμενα χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός διανεμημένων ΦΒ συστημάτων αναμένεται να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του ηλεκτρικού δικτύου. Καθώς ο αριθμός των κτιρίων ‘σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης’ θα αυξάνεται, η ενσωμάτωση των ΦΒ στα ηλεκτρικά δίκτυα διανομής της περιοχής της Βαλκανικής Μεσογείου θα είναι πολύ δύσκολη, εκτός αν τα κτίρια γίνουν πιο φιλικά προς το δίκτυο και οι πολιτικές και οι κανονισμοί που αφορούν στη λειτουργία των δικτύων προσαρμοστούν κατάλληλα. Τα υψηλά επίπεδα διείσδυσης των ΦΒ ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες καταπονήσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα κατά τις ώρες με υψηλή παραγωγή φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σημαντικότερες τεχνικές προκλήσεις που περιλαμβάνουν υπερτάσεις, υπερφόρτωση του εξοπλισμού του ηλεκτρικού δικτύου και προβλήματα προστασίας σε περίπτωση σφαλμάτων. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια ‘σχεδόν μηδενικής ηλεκτρικής κατανάλωσης’, θεωρείται ως η πιο υποσχόμενη λύση.

 

Το ερευνητικό έργο PV-ESTIA που έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ενσωμάτωσης της αποθήκευσης ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B ‘Βαλκανικής Μεσογείου 2014-2020’ και συγχρηματοδοτείται από τα εθνικά ταμεία.

 

Οι πρωταρχικοί στόχοι του ερευνητικού έργου PV-ESTIA είναι να:

Τα κύρια αποτελέσματα του ερευνητικού έργου είναι:

  • Ενισχύσει την ενσωμάτωση των ΦΒ και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ΣΑΕ) στο κτιριακό περιβάλλον σε 5 πιλοτικές περιοχές, διευκολύνοντας έτσι την μετάβαση σε κτίρια ‘σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας’.
  • Αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους φραγμούς στην ανάπτυξη των ΦΒ.
  • Παράσχει νέες λύσεις ενεργειακής διαχείρισης για οικιακά και εμπορικά κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο.
  • Μετατρέψει τα κτίρια σε ελεγχόμενες πηγές ενέργειας.
  • Σχεδιάσει και να προτείνει κατάλληλες πολιτικές και κανονισμούς.
  • Ένα καινοτόμο σχήμα διαχείρισης του υβριδικού συστήματος ΦΒ και ΣΑΕ, ώστε τα κτίρια να γίνουν ‘φιλικότερα’ προς το ηλεκτρικό δίκτυο.
  • Ένα γενικευμένο μοντέλο αξιολόγησης πολιτικών που σχετίζονται με την εφαρμογή τέτοιων υβριδικών συστημάτων.
  • Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο να εκτιμά τη βιωσιμότητα τέτοιων συστημάτων.
  • Ένα προηγμένο εργαλείο αξιολόγησης σεναρίων πολιτικών διαχείρισης.
  • Ένα σύνολο εισηγήσεων για κοινούς κανονισμούς και πολιτικές σε μορφή οδικού χάρτη για την περιοχή της Βαλκανικής Μεσογείου προς τους διαχειριστές δικτύων διανομής και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου PV-ESTIA, η απόδοση του προτεινόμενου Καινοτόμου Συστήματος Διαχείρισης θα αξιολογηθεί διεξοδικά σε πραγματικές συνθήκες. Όλες οι πιλοτικές εγκαταστάσεις έχουν επιλεγεί προσεκτικά με σκοπό να εξεταστεί αν και με ποιο τρόπο η διαστασιολόγηση των ΣΑΕ και οι διάφορες γεωγραφικές συνθήκες επηρεάζουν την απόδοση του προτεινόμενου καινοτόμου συστήματος διαχείρισης.

 

Οι δύο ομάδες των πιλοτικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν της ακόλουθες πόλεις:

 

Η πρώτη ομάδα πιλοτικών περιλαμβάνει τις πόλεις:

 

  

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα:

Το κτίριο της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει επιλεγεί ως πιλοτικό για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος δυναμικότητας 15kWp και ΣΑΕ χωρητικότητας 15kWh. Το συγκεκριμένο κτίριο έχει εγκατεστημένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS), επιτρέποντας έτσι την πλήρη εφαρμογή και αξιολόγηση του προτεινόμενου καινοτόμου σχεδίου διαχείρισης.

             

Κοζάνη, Ελλάδα:

Στην πιλοτική εγκατάσταση που βρίσκεται στην Κοζάνη, ένα ΣΑΕ χωρητικότητας 20kWh θα προστεθεί στο ήδη εγκατεστημένο ΦΒ σύστημα ισχύος 20kWp. Η πιλοτική εγκατάσταση θα βρίσκεται στο κτίριο φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Δυτικής Μακεδονίας.

         

Λευκωσία, Κύπρος:

Έξι ΣΑΕ ονομαστικής χωρητικότητας 7kWh θα εγκατασταθούν σε πέντε διαφορετικούς παραγωγούς-καταναλωτές με εγκατεστημένα ΦΒ συστήματα. Επιπλέον, στο κτίριο της δημοτικής αρχής της Λευκωσίας θα προστεθεί ένα ΣΑΕ χωρητικότητας 20kWh στο ήδη υπάρχον ΦΒ σύστημα.

         

Plovdiv, Βουλγαρία:

Θα επιλεγούν πέντε παραγωγοί-καταναλωτές για να εγκαταστήσουν ΣΑΕ χωρητικότητας 7kWh, με σκοπό τη μελέτη του προτεινόμενου καινοτόμου σχεδίου διαχείρισης.

         

Σκόπια, ΠΓΔΜ:

Ένα ΣΑΕ 7kWh θα εγκατασταθεί στο βασικό κτίριο του Πανεπιστημίου των Σκοπίων (University of Skopje).

Δεύτερη ομάδα πιλοτικών εγκαταστάσεων:

 

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε ξεχωριστούς καταναλωτές αλλά και σε παραγωγούς-καταναλωτές. Για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους θα συλλέγονται αδιαλείπτως δεδομένα μετρήσεων, με σκοπό τη στατιστική ανάλυσή τους για την κατασκευή τυπικών προφίλ παραγωγής και κατανάλωσης για την περιοχή της Βαλκανικής Μεσογείου.

Νέα


NEWSLETTER #1 PV ESTIA

Date: 2018-03-08 09:34:01


 
Η πρώτη διεθνής συνάντηση του έργου PV-ESTIA πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου στις 22 Νοεμβρίου 2017 σε συνδιοργάνωση με το Μεσογειακό Τεχνολογικό Φορέα για τα Έξυπνα ηλεκτρικά Δίκτυα.

Date: 2018-02-08 19:54:58


Η πρώτη διεθνής συνάντηση του έργου PV-ESTIA πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου στις 22 Νοεμβρίου 2017 σε συνδιοργάνωση με το Μεσογειακό Τεχνολογικό Φορέα για τα Έξυπνα ηλεκτρικά Δίκτυα. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων για την ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε κτήρια με φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο Αν. Καθηγητής Γεώργιος Χριστοφορίδης παρουσίασε το έργο PV-ESTIA και πιο αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους στοχεύουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο τα κτήρια αλληλεπιδρούν με το δίκτυο, δείχνοντας έτσι το δρόμο προς τα κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Ο Καθηγητής Γρηγόρης Παπαγιάννης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) άνοιξε τη συζήτηση γύρω από τους τρόπους αντιμετώπισης των τεχνικών εμποδίων για την ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Τονίστηκε ότι απαιτούνται κατάλληλα κίνητρα για την ενσωμάτωση της αποθήκευσης ενέργειας, ενώ συζητήθηκαν τα πιθανά πλεονεκτήματα των αποκεντρωμένων ή κεντρικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας;

 

 


Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίοΕταίροι


Aristotle University of Thessaloniki - Department of Electrical & Computer Engineering

University of Western Macedonia

University of Cyprus - Foss Research Centre For Sustainable Energy

Electricity Authority of Cyprus (DSO)

Energy Agency of Plovdiv

Ss Cyril and Methodius University in Skopje

Ministry of Environment and Energy - Directorate for Renewables and Electricity

EVN Electricity Distribution LLC Skopje
Contact information


Energy Agency of Plovdiv
Ruski 139 blvd, Plovdiv, Bulgaria
email: eap@eap-save.eu

Information


Login Work packages Gallery


INVESTMENT PRIORITY


Promoting innovative technologies to improve environmental
protection and resource efficiency in the waste sector,
soil protection or to reduce air pollution.
DURATION: 24 MONHTS
1 August 2017 - 31 July 2019The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediaterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

©Copyright 2017-2022