Работна програма


  • Работен пакет 1 – Координација и управување на проектот

     Вклучува секојдневно управување на проектот, финансиски мониторинг и технички состаноци.


  • Работен пакет 2 – Комуникација и десиминација на проектот

     Овој работен пакет вклучува активности кои треба да бидат имплементирани за да се овозможи највисокото можно ниво на дисеминација на активностите и резултатите на проектот. Целта е да се сподели главната порака на проектот за тоа дека фотоволтаиците во комбинација со системите за складирање на енергија можат да ги трансформираат зградите во контролирани енергетски извори, а со тоа да ги направат да бидат прифатливи за енергетската мрежа. PV – ESTIA исто така цели кон споделување на идејата дека широката распространетост на фотоволтаичните технологии може да се подобри со примената на системите за складирање на енергија.


  • Работен пакет 3 – Политики и анализа на барањата

     Третиот работен пакет ги дефинира сите техничките барања за интеграција на фотоволтаиците и системите за складирање на енергија во згради. Експерименталните пилот локации ќе бидат тестирани според соодветна постапка за оправданост. Активностите на третиот работен пакет исто така вклучуваат и дефинирање на точните технички карактеристики на секој пилот проект. Главните бариери и можности кои што постојат во ВМ регионот ќе бидат правилно идентификувани. За да се постигне оваа цел ќе биде направена компаративна анализа на тековните политики во регионот кои се однесуваат на интегрирање на фотоволтаици во згради и nZEB. Ќе бидат организирани работилници со релевантни чинители и наменски состаноци во секоја земја преку кои ќе се обезбедат вредни информации.


  • Работен пакет 4 – Активности на пилот проекти

     Работниот пакет 4 ја оправдува имплементацијата на пилот проекти земајќи ги предвид локалната регулатива и специјалните технички барања. Универзитетот од Кипар ќе дизајнира и тестира иновативната шема на управување во лабораториски услови, но исто така ќе ги дефинира спецификациите за имплементација во реални услови. Сите партнери ќе дефинираат заеднички шеми за мониторинг и ќе одредат цели за проценка на податоците. Врз основа на шемата за прибирање на податоци, податоците од сите пилот проекти и мониторирани потрошувачи/производители ќе бидат собрани и процесирани.


  • Работен пакет 5 – Развивање на алатки и анализа на податоци

     Во овој работен пакет конзорциумот ќе развие две различни алатки – онлајн алатка наменета за потрошувачи и потрошувачите/производители и напредна алатка наменета за креаторите на политики. Двете алатки ќе се базираат на генерализираниот модел развиен од страна на AUTH и ќе бидат соодветно дизајнирани за покривање на ВМ регионот, вклучувајќи ги системите за складирање на енергија и nZEB. Онлајн алатката ќе биде јавно достапна и таа ќе овозможи корисна консултација за сите чинители кои се заинтересирани да инвестираат во хибридни системи на фотоволтаици и системи за складирање на енергија, додека напредната алатка за креаторите на политики ќе вклучува повеќе можности за анализи (на пример вклучување на динамички тарифи/пазарно базирани политики). Развиените алатки ќе се користат за анализа на податоците добиени од мерењата во пилот проектите. Целта е да се разберат различните однесувања на потрошувачката и производството и да се развијат карактеристични дијаграми за секоја локација. Евалвацијата на оваа шема ќе се базира врз квантифицирани метрики кои ќе илустрираат колку зградата е прифатлива за енергетската мрежа. Користејќи ја оваа анализа, ние очекуваме да дефинираме рамка за проширување и голема примена на преложената шема. Конечно, ќе се направи анализа на трошоците и придобивките од предложената шема на управување, заедно со нејзината валидација.


  • Работен пакет 6 – Препораки на политики и легислатива

     Овој пакет ќе предложи множество на препораки за политики кои се специфични за земјата, а се однесуваат на интегрирање на фотоволтаици и системи за складирање на енергија во nZEB. Целта на оваа активност е да се предложат насоки притоа идентификувајќи како подобрена интеграција на фотоволтаици и системи за складирање на енергија во згради ќе помогне да се достигнат целите за обновливи извори за 2030 година. Алтернативите на политиките ќе бидат проучени и земени предвид.

Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics PV-ESTIA


 

Една од целите на Европската Унија за 2030 година е трансформација на постојните згради во згради со потрошувачка на енергија близу до нула (nZEB). nZEB се карактеризираат со намалена потрошувачка на нето енергија, при што поголемиот дел од енергетските потреби се обезбедува од обновливи извори на енергија, пред сѐ од фотоволтаици. Како резултат, во наредните години, значителен број на соларни генератори со испрекинато производство ќе бидат приклучени на енергетската мрежа што ќе создаде нови предизвици во поглед на сигурноста и доверливоста на енергетската мрежа. Колку бројот на nZEB ќе расте интеграцијата на фотоволтаици во дистрибутивните мрежи во регионот на Балканот и Медитеранот (BM) ќе станува сѐ посложена, освен ако зградите не станат повеќе прифатливи за енергетската мрежа и ако политиките и регулативата бидат соодветно адаптирани. Зголемениот продор на фотоволтаици може да предизвика неприфатлив стрес на енергетските мрежи во часовите на високо соларно производство на енергија. Најважните технички предизвици кои можат да произлезат се пренапоните, преоптовареноста на елементите на мрежата и заштитата од куси врски. Како најперспективно решение за ефикасно решавање на овие предизвици се смета интегрирањето на системите за складирање на енергија во nZEB.

 

Проектот “Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтаици (PV – ESTIA)” е финансиран од програмата за меѓугранична соработка Interreg V-B „Balkan-Mediterranean 2014 - 2020“ и е кофинансиран од националните фондови.

 

Главните цели на проектот PV – ESTIA се:

Главните резултати од проектот се:

  • Подобрување на интеграцијата на фотоволтаици и системи за складирање на енергија во згради преку 5 пилот проекти, со што ќе се олесни транзицијата кон nZEB;
  • Идентификување и справување со бариерите кои се појавуваат при инсталацијата на фотоволтаици;
  • Развивање на ново решение за енергетско управување за резиденцијални и комерцијални објекти, имајќи ги предвид можните интеракции со енергетската мрежа;
  • Трансформирање на зградите во контролирани извори на енергија;
  • Креирање и имплементирање на соодветни политики и легислатива.
  • Иновативна шема за управување со хибрид на фотоволтаици и системи за складирање на енергија;
  • Генерализиран модел за оценување на алтернативни политики кои се однесуваат на имплементација на ваквите хибриди;
  • Онлајн алатка која обезбедува проценка на профитабилноста на ваквите системи;
  • Напредна алатка за оценување на сценарија со различни политики;
  • Множество на заеднички регулаторни препораки во форма на патоказ за BM регионот и заеднички препораки за политики кои ќе се однесуваат на мрежните оператори и релевантните чинители.

Во рамките на проектот PV – ESTIA ќе биде извршена детална оцена на перформансите на предложената иновативна шема во реални услови. Сите пилот проекти се внимателно избрани со цел да се испита дали и колку големината на системите за складирање на енергија, како и различните географски услови влијаат на перформансите на предложената иновативна шема за управување.

 

Две групи на пилот проекти ги вклучуваат следните градови:

 

Прва група на пилот проекти:

 

  

СОЛУН:

Зградата на истражувачкиот комитет на Аристотел универзитетот во Солун (AUTH) е избрана како пилот локација на која ќе биде инсталиран 15 kWp фотоволтаичен систем и 15 kWh систем за складирање на енергија. Зградата е опремена со систем за енергетско управување со згради кој овозможува целосна имплементацијата и оцена на предложената иновативна шема за управување.
             

КОЖАНИ:

На оваа пилот локација, покрај постојниот 20 kWp фотоволтаичен систем ќе биде инсталиран и 20 kWh систем за складирање на енергија. Оваа пилот локација е дел од студентскиот дом на Универзитетот за применети науки на Западна Македонија.
         

НИКОЗИЈА:

Шест системи за складирање на енергија со номинален капацитет од 7 kWh ќе бидат инсталирани во пет одделни објекти на потрошувачи/производители кои веќе имаат инсталирани фотоволтаици. Дополнително, 20 kWh систем за складирање на енергија ќе биде придружен кон постојниот фотоволтаичен систем во општинската зграда на Никозија.
         

ПЛОВДИВ:

Пет објекти на потрошувачи/производители на електрична енергија ќе добијат системи за складирање на енергија со номинален капацитет од 7 kWh со цел да се валидираат перформансите на предложената иновативна шема за управување.
         

СКОПЈЕ:

На една од зградите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ќе биде инсталиран 7 kWh систем за складирање на енергија.

Втора група на пилот проекти

 

Втората група на пилот проекти вклучува инсталирање на интелигентни броила кај потрошувачи и производители/потрошувачи. Податоците од мерењата ќе се прибираат за период од најмалку една година и ќе биде применета исцрпна статистичка анализа со цел да се добијат типични дијаграми на потрошувачка и производство на електрична енергија во ВМ регионот.

НОВОСТИ


Date: 2018-03-08 09:36:37


 
Првата интернационална конференција на проектот “Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтаици - PV – ESTIA”

Date: 2018-02-08 12:00:26


23795095_351905391939034_5350377267186668460_n.jpg

Првата интернационална конференција на проектот “Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтаици - PV – ESTIA” на Balkan-Med програмата беше одржана на Универзитетот во Кипар. Таа послужи како платформа за справување со бариерите за интеграција на системи за складирање на енергија во згради со фотоволтаици и нивна интеракција со енергетската мрежа. Вонреден професор Георгиос Христофоридис го презентираше проектот PV – ESTIA и начинот на кој сакаме да го промениме начинот на интеракција на зградите со фотоволтаици и енергетската мрежа, за на тој начин да се отвори патот кон nZEB.

Професор Григорис Папгианис од Аристотел универзитетот во Солун ја отвори дискусијата како да се справиме и да ги избегнеме техничките бариери на системите за складирање на енергија, дали ни се потребни субвенции за вакви системи и дали да се фокусираме на децентрализираните или на централизираните системи за складирање на енергија.

23754671_351905431939030_1456392374585684230_n.jpg23755273_351905438605696_8947517945324648729_n.jpg


Електронски билтенПАРТНЕРИ


Aristotle University of Thessaloniki - Department of Electrical & Computer Engineering

University of Western Macedonia

University of Cyprus - Foss Research Centre For Sustainable Energy

Electricity Authority of Cyprus (DSO)

Energy Agency of Plovdiv

Ss Cyril and Methodius University in Skopje

Ministry of Environment and Energy - Directorate for Renewables and Electricity

EVN Electricity Distribution LLC Skopje
Contact information


Energy Agency of Plovdiv
Ruski 139 blvd, Plovdiv, Bulgaria
email: eap@eap-save.eu

Information


Login Work packages Gallery


INVESTMENT PRIORITY


Promoting innovative technologies to improve environmental
protection and resource efficiency in the waste sector,
soil protection or to reduce air pollution.
DURATION: 24 MONHTS
1 August 2017 - 31 July 2019The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediaterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

©Copyright 2017-2022